Zasady odwiedzin pacjentów

W związku z obserwowaną stabilizacją sytuacji epidemiologicznej, zniesiony zostaje zakaz odwiedzin pacjentów w SPSK-2. Odwiedziny mogą odbywać się na zasadach określonych w „Zaleceniach dotyczących odwiedzin”. Poniżej prezentujemy najważniejsze zasady obowiązujące osoby przychodzące na teren Szpitala. 
 

ZASADY DOT. ODWIEDZIN PACJENTÓW w SPSK-2

  • Prosimy, by odwiedziny w miarę możliwości organizować po godzinie 12.00, tak by nie zakłócały pracy Kliniki / Oddziału.
  • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów hospitalizowanych, z wyjątkiem sytuacji szczególnych np. w przypadku tzw. wizyt pożegnalnych.
  • Odwiedziny w Klinikach / Oddziałach u pacjentów izolowanych (tj. pacjentów z alert patogeniami / pacjentów w immunosupresji itp.) ustalane są indywidualnie z Lekarzem Kierującym lub dyżurnym. 
  • Odwiedziny odbywają się wyłącznie pod nadzorem personelu medycznego. Wyjątek stanowią odwiedziny rodziców noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodka, gdzie obowiązuje odrębna procedura dot. odwiedzin.
  • Osoba odwiedzjąca podczas wejścia do Kliniki / Oddziału stosuje się do zaleceń personelu medycznego, w tym do noszenia maski zakrywającej usta i nos oraz do dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach.
  • Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny 1 osoby bliskiej u 1 pacjenta. Czas odwiedzin nie może przekroczyć 30-60 minut. Ograniczenia czasowe odwiedzin podyktowane są koniecznością zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pacjentów, poszanowania intymności innych pacjentów na sali.
  • W celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich pacjentów (dot. sytuacji, kiedy pacjent nie przebywa na sali sam), w miarę możliwości lokalowych Kliniki / Oddziału wydziela się tzw. „Miejsce odwiedzin”. Miejsce powinno zostać wydzielone poza salą chorych, w przestrzeni ogólnodostępnej dla pacjentów.
     

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej lub występowania lokalnych ognisk epidemicznych, odwiedziny mogą zostać zawieszone po konsultacji z Lekarzem kierującym Kliniki i Dyrekcją.