Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019