Praca

2018-10-15

Szczecin, dnia 15.10.2018r.    

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); położnictwa w Klinice Położnictwa i Ginekologii (lekarz specjalista), mikrobiologii w SPSK-2 (lekarz mikrobiolog); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( ratownik medyczny); fizjoterapii w Klinice Kardiochirurgii i Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (fizjoterapeuta) oraz bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.12.2019r..

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 25 października 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 15 października 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 15 października 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 26.10.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.