Ogłoszenia

2017-09-06

Szczecin, dnia 18.09.2017r.
KP/110/ 22-1 /09/2017

OGŁOSZENIE

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72


ODWOŁUJE KONKURS
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Kardiochirurgii – Blok Operacyjny.

 

 

2017-09-19

Szczecin, dnia 19.09.2017r.

                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016.1638 j.t.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza


K O N K U R S   O F E R T
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 


anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz , pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz operacyjna/y); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz, pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym (pielęgniarka/rz,); okulistyki w II Klinice Okulistyki – Oddział Okulistyki Dziecięcej (pielęgniarka/rz); patologii noworodka w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.10.2017r. do 31.12.2019r.

Oferty należy składać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie: do dnia 27 września 2017r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 19 września 2017r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, poczynając od dnia 19 września 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 28.09.2017r. w budynku administracji SPSK-2 .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyny.