Praca

2019-02-15

                                                                                             Szczecin, dnia 15.02.2019r.
                    

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

1) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii i koordynowanie działalnością Kliniki Kardiochirurgii (lekarz kierujący-1 osoba); 
2) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii, pełnienie dyżurów medycznych i koordynowanie działalnością Kliniki podczas nieobecności lekarza kierującego Kliniką (zastępca lekarza kierującego-1 osoba);
3) na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii i pełnienie dyżurów medycznych w Klinice (lekarz-8 osób). 

Umowa zostanie zawarta na okres od 06 marca 2019r. do 31 grudnia 2020r. dla zakresu wymienionego w punkcie 1), od 01 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2020r. dla zakresu wymienionego w punktach 2) i 3).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 01 marca 2019r. do godz.14:30 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 15 lutego 2019r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 15 lutego 2019r.
.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 05 marca 2019r. w budynku administracji SPSK-2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

 

2019-02-18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU STOMATOLOGII NA RZECZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE W OKRESIE 3 LAT 

ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DEFINICJE:
Ilekroć w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert jest mowa o:
Konkursie - należy przez to rozumieć konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na rzecz Udzielającego zamówienie.
Udzielającym zamówienia - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie jako uprawniony do udzielenia zamówienia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.), zwana dalej Ustawą o działalności leczniczej.
Przyjmującym zamówienie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 Ustawy o działalności leczniczej, który uprawniony jest do realizacji zamówienia na podstawie przepisów ww. ustawy.
SWKO - należy przez to rozumieć Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii.
Oferencie - należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, który złożył ofertę w postępowaniu konkursowym.

I.    PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest udzielanie w okresie trzech lat od dnia zawarcia umowy świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWKO (zwanej dalej: umową na świadczenia zdrowotne). Szacunkowy zakres świadczeń oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu określa załącznik nr 1 do SWKO.

II.    UWAGI DODATKOWE

1.    Wszelkie zmiany oraz sprawy nieuregulowane w SWKO i zawartej między Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie umowie wymagają wzajemnych uzgodnień i formy pisemnej, chyba, że umowa zawarta pomiędzy Udzielającym zamówienie a Przyjmującym zamówienie przewiduje wymóg zachowania innej formy.
2.    Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
  1)    udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej;
  2)    zapewnienia pomieszczeń, sprzętu medycznego i aparatury niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych.

III.    SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.    Świadczenia zdrowotne zlecane będą zgodnie z zakresem badań określonych w załączniku nr 1 do SWKO lub w zakresie szerszym, a wynikającym z aktualnych potrzeb Udzielającego zamówienia. Ilości badań określone w załączniku są ilościami orientacyjnymi, a Przyjmujący zamówienie nie będzie uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Udzielającego zamówienie z tytułu wykonania mniejszej lub większej ilości badań oraz ich rodzaju.
2.    Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w pomieszczeniach spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
3.    Świadczenia zdrowotne wykonywane będą przy użyciu sprzętu i aparatury Przyjmującego zamówienie, zapewniających wysoką jakość badań i świadczeń oraz posiadających atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia i spełniających wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa oraz wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia medyczne wykonywane będą przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, które uprawnione są do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z właściwymi przepisami prawa i wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
4.    Świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem wykonywane będą w sposób zapewniający ich odpowiednio wysoką jakość, zgodną z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi w stomatologii standardami oraz aktualną wiedzą, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej zawodowej staranności.
5.    Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do przekazywania wiedzy technicznej i diagnostycznej, w tym również niezbędnych dokumentów na uzasadnione żądanie, co pozwoli Udzielającemu zamówienia na kontrolę spełnienia przez Przyjmującego zamówienie standardów dla świadczeń zdrowotnych określonych w Zestawie Standardów Akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia lub dokumencie równoważnym.
6.    Określone w załączniku nr 1 do SWKO ilości badań są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego zamówienia o zapłatę należności z tytułu wykonania w większej lub mniejszej ilości świadczeń medycznych.

IV.    OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie w szczególności do:
1)    przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wykonanie świadczeń objętych przedmiotem konkursu, także w przypadku powierzenia ich wykonywania podwykonawcom;
2)    elastycznego reagowania na zwiększone potrzeby Udzielającego zamówienie w zakresie ilości i rodzaju wykonywanych świadczeń;
3)    każdorazowego przedkładania wraz z fakturą załącznika obejmującego:
      a)    datę realizacji usługi medycznej;
      b)    rodzaj udzielonego świadczenia;
      c)    klinikę/oddział zlecający świadczenia;
      d)    cenę jednostkową świadczenia;
4)    prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów według wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej;
5)    przechowywania zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienie i udostępniania ich do wglądu na wniosek Udzielającego zamówienia;
6)    przedłożenia Udzielającemu zamówienia wykazu pracowników, którzy będą zatrudnieni przy realizacji przedmiotu konkursu wraz z załącznikami w postaci dokumentów potwierdzających posiadane przez nich kwalifikacje;
7)    przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Udzielającego zamówienia wyłącznie w celu wywiązywania się przez Przyjmującego zamówienie z obowiązków związanych z udzielanymi świadczeniami, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o prawach pacjenta i innymi właściwymi przepisami prawa ,a także do zachowania należytej staranności w ich przetwarzaniu.

V.    WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

Do udziału w postępowaniu konkursowym dopuszcza się wyłącznie Oferentów, którzy spełniają łącznie
następujące warunki (potwierdzone oświadczeniem lub wymaganym dokumentem):
1)    posiadają nadany numer REGON i NIP (oryginał lub kopia dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON);
2)    uprawnieni są do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej (aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą potwierdzający dopuszczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem);
3)    uprawnieni są do występowania w obrocie prawnym;
4)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie  wykonania przedmiotu konkursu, w tym:
a)    wykonują lub wykonywały usługi z zakresu stomatologii na rzecz placówek ochrony zdrowia oraz nie została z nimi rozwiązana żadna umowa z powodu nienależytego wykonywania tych usług;
b)    posiadają środki i możliwości wykonywania badań w ilości i rodzaju nie mniejszym niż objęte niniejszym konkursem - potwierdzone pisemnym oświadczeniem Oferenta;
5)    dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tzn. posiadają wysoko wykwalifikowany personel zgodnie z właściwymi wymogami prawa oraz standardami NFZ, dotyczącymi osób wykonujących czynności związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
6)    przedstawią obowiązującą przez okres wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem polisę ubezpieczeniową potwierdzającą zawarcie umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w całym okresie wykonywania świadczeń, na kwotę nie niższą niż wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729, z późn. zm.);
7)    oświadczą, że zaakceptowali warunki określone w SWKO oraz załączony do SWKO wzór umowy i nie wnoszą żadnych uwag do zapisów w niej zawartych (oświadczenie);
8)    złożą wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWKO.
Wszystkie dokumenty przedkładane przez Oferentów w kserokopiach muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia mogą dokonać osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub poświadczone notarialnie.

VI.    TERMIN REALIZACJI

Umowa na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii obowiązywać będzie przez okres trzech lat od dnia jej zawarcia.

VII.    KONTAKT Z OFERENTAMI:

Wszelkie zapytania należy kierować pisemnie:
      1)    na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, 
                             al. Powstańców Wlkp. 72,
                             70-111 Szczecin 

      2)    faksem na numer 91-466-10-15 
      3)    e-mail: op@spsk2-szczecin.pl

VIII.    OCENA MERYTORYCZNA OFERT

1.    Oferent jest zobowiązany do określenia cen świadczeń stanowiących przedmiot konkursu na formularzu ofert stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO.
Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa będzie brała pod uwagę cenę oraz termin wykonania przedmiotu konkursu.
2.    Opis sposobu obliczenia ceny:
      1)    w cenie netto należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu konkursu;
      2)    w cenie brutto należy uwzględnić podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki;
      3)    cena netto powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku;
      4)    cena brutto poszczególnych pozycji winna być wyliczona w sposób następujący: cena netto + właściwa stawka podatku VAT;
      5)    cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT.

IX.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWKO. Nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu konkursowym oferty zawierające rozwiązania alternatywne lub wariantowe.
2.    Oferent składa tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie każdej z nich.
3.    Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.
4.    Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.    Ofertę należy złożyć zgodnie z projektem formularza oferty ustalonym przez Udzielającego zamówienie i dołączyć do niej wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione SWKO.
6.    Udzielający zamówienia może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii każdego dokumentu, który stanowi załącznik do oferty, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.    Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
8.    Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca, w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
9.    Ofertę należy wraz z załącznikami umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opatrzyć danymi składającego ofertę, zaadresować na Udzielającego zamówienia i opatrzyć napisem: “Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Nie otwierać przed dniem 25 lutego 2019 r. do godziny 12:30”. 
10.    Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez Udzielającego zamówienia oferent jest zobowiązany wypełnić bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SWKO, bez dokonywania w nich zmian.
11.    Oferenci mogą zwracać się z wnioskami o dodatkowe wyjaśnienia do SWKO w terminie najpóźniej 2 dni przed zakończeniem konkursu ofert. Dla ustalenia terminu wpływu wniosku decydujący jest moment otrzymania go przez Udzielającego zamówienia.

X.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z pkt. IX ust. 9 SWKO - należy złożyć (lub przesłać pocztą) do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Dziale Organizacyjno-Prawnym (budynek C, pok. 11)
Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Udzielającego zamówienia, przy czym oferty należy składać nie później niż do dnia 22 lutego 2019 r.  do godz. 14:00.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie składania ofert zostanie zwrócona (bez otwierania) Oferentowi.

XI.    MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

1.    Konkurs ofert rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu rozstrzygnięcia.
2.    Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w dniu: 25 lutego 2019 r. o godzinie 12.30 w budynku administracyjnym Udzielającego zamówienia.
3.    Oferenci lub ich przedstawiciele mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami.
4.    Komisja szczegółowo zapoznaje się z ofertami i wybiera najkorzystniejszą spośród wszystkich ofert spełniających warunki określone w SWKO.
5.    Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Udzielającego Zamówienia.
6.    W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
7.    Komisja Konkursowa może zobowiązać Oferenta do usunięcia braków formalnych oferty w wyznaczonym terminie pod rygorem jej odrzucenia. W tym trybie nie można usunąć braku w zakresie ceny oraz warunków wykonywania świadczeń zdrowotnych.

XII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.    Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2.    Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia skarg i protestów dotyczących konkursu ofert (zgodnie z art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej).

XIII.    POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

1.    W toku postępowania,  przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną skargę. W takim wypadku:
      1)    do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone;
      2)    skargę rozpatruje Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od daty jej złożenia;
      3)    o wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych Oferentów i Udzielającego zamówienia.
2.    Na rozstrzygnięcie konkursu Oferent może wnieść umotywowany protest do Udzielającego zamówienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Po wniesieniu protestu Udzielający zamówienia, aż do jego rozstrzygnięcia, nie może zawrzeć umowy. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów. W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienie powtarza konkurs.
3.    Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty.

XIV.    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Udzielający zamówienia zawrze z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryterium oceny ofert, umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWKO, w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Załączniki:
1.    Wykaz świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu - Załącznik nr 1
2.    Formularz oferty - Załącznik nr 2
3.    Oświadczenia oferenta - Załącznik nr 3
4.    Wzór umowy na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii - Załącznik nr 4
5.    KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH
6.    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH

2019-02-19

Szczecin, dnia 19.02.2019r.

                    
„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: 
anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, ratownik medyczny); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( ratownik medyczny); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt-Blok Operacyjny (położna/y anestezjologiczna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); okulistyki w II Klinice Okulistyki (lekarz specjalista); radiologii zabiegowej w Zakładzie Radiologii Zabiegowej (pielęgniarka/rz); nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (położna/y); urologii w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej (pielęgniarka/rz); psychiatrii w SPSK-2 (konsultacje lekarza specjalisty); patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii ( wykonywanie sekcji zwłok wraz z protokołem); chorób zakaźnych w SPSK-2 (konsultacje lekarza specjalisty) oraz fizjoterapii w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej (fizjoterapeuta).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 26 lutego 2019r. do godz. 14:30 .
Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć
na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 19 lutego 2019r.
Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 19 lutego 2019r.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 27.02.2019r. w budynku administracji SPSK-2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 

Załączniki:

Oferta wraz z załącznikami
Szczegółowe warunki konkursu
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTUJĄCYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTUJĄCYCH