Praca

2022-01-12

Szczecin, dnia 12.01.2022 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

I.  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Kardiochirurgii w zakresie: 

  1. hospitalizacja i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, pełnienie dyżurów medycznych oraz koordynowanie działalnością Kliniki (lekarz specjalista),
  2. konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów innych komórek organizacyjnych SPSK-2 na wniosek personelu lekarskiego tych komórek (lekarz specjalista),
  3. konsultacji specjalistycznych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Izby Przyjęć Kardiologicznej SPSK-2 (lekarz specjalista), 
  4. specjalistycznego leczenia ECMO (ciągłe pozaustrojowe natlenianie krwi) na rzecz pacjentów oddziału covidowego II poziomu zabezpieczenia (lekarz specjalista).

Oferent może wykonywać zadania dydaktyczne i badawcze połączone z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartej umowy w związku z zatrudnieniem w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w charakterze nauczyciela akademickiego. 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2025 r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 w terminie do dnia 20.01.2022 r. do godz. 12.00

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia  13.01.2022 r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2 lub ze strony internetowej szpitala z zakładka: praca, od dnia 13.01.2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 21.01.2022 r. w budynku administracji SPSK-2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 


Do pobrania:
OFERTA I ZAŁĄCZNIK 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REKRUTOWANYCH
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA REKRUTOWANYCH