Praca

2018-12-04

Szczecin, dnia 3 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

  • podejmowanie czynności z zakresu statystyki medycznej;
  • nadzorowania dokumentacji medycznej pacjentów Ośrodka Dializ, pacjentów Poradni Transplantacyjnej oraz Poradni Nefrologii;
  • prowadzenia statystyki medycznej, nadzoru nad prowadzoną dokumentacją, jej obiegiem i archiwizowaniem;
  • obsługi sekretariatu;
  • nadzoru nad obiegiem wszelkiej korespondencji i dokumentów;
  • obsługi poczty elektronicznej;
  • prowadzenia terminarza spotkań lekarza kierującego Kliniką;
  • sporządzanie list obecności, harmonogramów dyżurów i planów urlopów pracowników;
  • udzielania porad dietetycznych oraz konstruowania diet pacjentom Ośrodka Dializ
  • zastępstwa w czynnościach dietetyka szpitalnego.

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Organizacyjno-Prawny SPSK-2 w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Organizacyjno- Prawnym SPSK-2, od dnia 3 grudnia 2018 r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Organizacyjno-Prawnym SPSK-2, od dnia 3 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Załączniki:

 

 

 

 

2018-12-10

Szczecin, dnia 10.12.2018r.

                    „Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM

z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, lekarz specjalista, lekarz dyżurny); kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Kliniki Kardiochirurgii (pielęgniarka/rz); chirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej (pielęgniarka/rz); neonatologii w Klinice Patologii Noworodka (pielęgniarka/rz, położna/y); izby przyjęć w Izbie Przyjęć Chirurgicznej ( ratownik medyczny); bloku operacyjnego w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym (pielęgniarka/rz operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y); ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt (położna/y, pielęgniarka/rz,);  ginekologii w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt-Blok Operacyjny (położna/y anestezjologiczna/y, położna/y operacyjna/y, pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, pielęgniarka/rz operacyjna/y ); okulistyki w I Klinice Okulistyki (lekarz, lekarz-kontrakt zadaniowy); radiodiagnostyki-opisywanie TK w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej (lekarz); radiologii zabiegowej w Zakładzie Radiologii Zabiegowej (pielęgniarka/rz) oraz patomorfologii – sekcja zwłok wraz z protokołem w Zakładzie Patomorfologii (lekarz).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym    SPSK-2 w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć

na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 10 grudnia 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 10 grudnia 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 18.12.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Załaczniki:

Oferta wraz z załacznikami

2018-12-11

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

wraz

Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert:

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia - Podmiotu koordynującego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie zwanego dalej Udzielającym zamówienia w poniższych zakresach:

• Zadanie nr 1 - w warunkach stacjonarnych. Udzielający zamówienia podpisze umowy z wybranym Oferentem/oferentami z terenu województwa zachodniopomorskiego a w szczególności z miasta Stargard, Choszczno, Gryfice, Kołobrzeg, Drawsko Pomorskie, Szczecina, Kamienia Pomorskiego, Świnoujścia, Złocieńca, Koszalina, Szczecinka.

•Zadanie nr 2 - w oddziale lub ośrodku dziennym. Udzielający zamówienia podpisze umowy z wybranym Oferentem/oferentami z terenu województwa zachodniopomorskiego a w szczególności z miasta Stargard, Choszczno, Gryfice, Kołobrzeg, Drawsko Pomorskie, Szczecina, Kamienia Pomorskiego, Świnoujścia, Złocieńca, Koszalina, Szczecinka.

Powyższe zakresy świadczeń będą realizowane w ramach opieki kompleksowej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego (KOS).

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta zostanie z Oferentem (Oferentami) -

Przyjmującym zamówienie, na czas określony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Łączna szacunkowa wartość zamówienia 618.000 zł

Udzielający zamówienia wymaga od oferenta, aby świadczenia udzielane były:

-  przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- przy użyciu sprzętu i aparatury dopuszczonej do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm),

- w pomieszczeniach spełniających warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Szpitala: www.spsk2-szczecin.pl(ogłoszenia).

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych/w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie” w sekretariacie Dyrekcji Szpitala w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin.

Udzielający zamówienia związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 14:15 w pokoju nr 8 (I piętro, budynek Dyrekcji Szpitala).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

Załączniki:

 

2018-12-12

Szczecin, dnia 12.12.2018r.

                   

„Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018r., poz. 160 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM

z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72

ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

radiologii zabiegowej w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii  (technik elektroradiologii).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r..

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym    SPSK-2 w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. do godz. 1430 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć

na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia.

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 12 grudnia 2018r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym SPSK-2, od dnia 12 grudnia 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 18.12.2018r. w budynku administracji SPSK-2.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Załaczniki: